NABOŻEŃSTWA DLA DZIECI

W tych konspektach wiele zaczerpnięto z propozycji ks. S. Szczepańca

poniedziałek

- Gorzkie Żale - nabożeństwo pokutne

1. Odśpiewanie Gorzkich Żali

2. Uroczyste (ministranci, świece, kadzidło - dużo dymu!!!!) wniesienie dużego krzyża, umieszczenie go przed ołtarzem, na środku. W tym czasie śpiew pieśni o krzyżu - np. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony lub Zbawienie przyszło przez krzyż.

3. Komentarz rekolekcjonisty

4. Rozważenie siedmiu grzechów głównych. Każdy grzech rozważany jest w następującym schemacie: 1. Dzieci kładą przygotowany duży karton (siedem kartonów winno dokładnie zasłonić krzyż), oklejony szarym papierem z wyraźnym dużym napisem grzechu. 2. Dziecko odczytuje fragment Pisma Świętego. 3. Komentarz rekolekcjonisty z akcentem na rachunek sumienia.

* 1. Pycha Z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła: Wszyscy wobec siebie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Upokorzcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. (1P 5,5-6)

* 2. Chciwość Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: Ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i zasadzkę oraz w liczne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami. (1Tm 6,9-10)

* 3. Nieczystość Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. (1Kor 6,19-20)

* 4. Zazdrość Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. (Rz 12,15-16)

* 5 Nieumiarkowanie Z Księgi Syracha: Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy! Z przejedzenia powstaje choroba, a nieumiarkowanie powoduje rozstrój żołądka. Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie. (Syr 37,29-31)

* 6. Gniew Z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością. Bądźcie nawzajem dla siebie dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. (Ef 4,30-32)

* 7. Lenistwo Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy, aby pracując ze spokojem własny chleb jedni. (2Tes 3,11-12)

5. Homilia

6. Litania przebłagalna w następującej formie: 1. Komentarzyk rekolekcjonisty. 2. Odczytywanie wezwań pokutnych przez dzieci. (Po każdym wezwaniu mówią wszyscy: Odbuduj, Panie, przyjaźń, którą grzech mój niszczy).3. Przy drugim wezwaniu usunięcie kartonu z wypisanym grzechem. Uwaga! - kolejność grzechów odwrócona

* 1. / 7. Lenistwo Panie Jezu, Ty pracowałeś własnymi rękami w Nazarecie. Przepraszamy Cię za wszelką nieodpowiedzialność naszą w nauce i w pracy. Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy łączyli pracę z modlitwą. Przepraszamy Cię za zaniedbania w modlitwie, naszej rozmowie z Tobą. Panie Jezu, Ty zawsze spieszyłeś z pomocą innym ludziom. Przepraszamy Cię za opieszałość w niesieniu pomocy potrzebującym.

* 2. / 6. Gniew Panie Jezu, Ty przyniosłeś ziemi pokój. Przepraszamy Cię za kłótnie i spory, które niszczą więzi między ludźmi. Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy byli dla siebie dobrzy. Przepraszamy Cię za złośliwości, przez które sprawiają ból bliźnim. Panie Jezu, Ty przebaczasz nam nasze grzechy. Przepraszamy Cię za upartość i brak przebaczenia.

* 3. / 5. Nieumiarkowanie Panie Jezu, Ty pościłeś czterdzieści dni na pustyni. Przepraszamy Cię za naszą niedojrzałość, za nadmierne jedzenie słodyczy i zaniedbanie postu. Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś chorych. Przepraszamy Cię za nieumiarkowanie w jedzeniu, które było przyczyną choroby. Panie Jezu, Ty uczyłeś nas opanowania siebie. Przepraszamy Cię za brak opanowania w myślach, słowach i oglądaniu telewizji

* 4. / 4. Zazdrość Panie Jezu, Ty radowałeś się wszystkim, co otrzymałeś od swego Ojca. Przepraszamy Cię za to, że często nie umiemy się cieszyć tym, co posiadamy, a zazdrościmy innym tego, co oni mają. Panie Jezu, Ty uczyłeś nas cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi. Przepraszamy Cię za postawę zazdrości, która sprawia, że smucimy się, gdy innym się powodzi, a cieszymy się, gdy im się coś nie uda. Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy mieli serce wolne od zazdrości. Przepraszamy Cię, jeżeli przez niedbałość w robieniu rachunku sumienia, zapominamy wyznać tego grzechu.

* 5. / 3. Nieczystość Panie Jezu, Ty chciałeś mieć za matkę Maryję, której serce zawsze było czyste. Przepraszamy Cię za grzechy nieczystości popełniane dziś przez ludzi. Panie Jezu, Ty pokazałeś nam, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego. Przepraszamy Cię za obnażanie ludzkiego ciała w sposób niegodny. Panie Jezu, Twoje słowa i czyny były święte i czyste. Przepraszamy Cię za brak szacunku wobec koleżanek i kolegów

* 6. / 2. Chciwość Panie Jezu, Ty urodziłeś się w ubogiej stajence i zostałeś złożony w żłóbku. Przepraszamy Cię za wszelkie grzechy chciwości. Panie Jezu, Ty zostałeś sprzedany za pieniądze przez Judasza. Przepraszamy Cię za to, że często żądza pieniędzy oddala nas od Ciebie. Panie Jezu, Tobie zabrano na krzyżu ostatnią suknię. Przepraszamy Cię za to, że chcemy posiadać jak najwięcej rzeczy materialnych, a nie troszczymy się o miłość i przyjaźń.

* 7. / 1. Pycha Panie Jezu, Ty byłeś cichy i pokorny, a my jesteśmy często krzykliwi i pyszni. Przepraszamy Cię za wywyższanie się nad innymi. Panie Jezu, Ty sprzeciwiasz się pysznym, a pokornym dajesz łaskę. Przepraszamy Cię za przemilczanie na spowiedzi grzechu pychy i egoizmu. Panie Jezu, Ty pochylałeś się zawsze nad potrzebującymi Twojej miłości. Przepraszamy Cię, że nasze grzechy nieczułości i niedelikatności.

7. Przepraszajmy teraz za wszystkie nasze grzechy i módlmy się razem: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...

8. Nie może być pojednania z Bogiem bez pojednania z ludźmi, pomyślmy o wszystkich, których skrzywdziliśmy, wyrządziliśmy zło. Wzbudźmy w sobie pragnienie pojednania. Przekażmy teraz najbliżej stojącym znak pokoju. Podajmy sobie ręce i zaśpiewajmy pełni radości piosenkę: Jaka siła jest w splecionych mocno dłoniach. Pojednani z Bogiem wznieśmy nasze ręce do nieba i wołajmy: Ojcze nasz...

9. Błogosławieństwo, rozesłanie i pieśń

wtorek

1. Pieśń, znak krzyża, pozdrowienie i komentarz rekolekcjonisty (nawiązanie do katechezy o stworzeniu, prezentacja wybranych prac)

2. Zaproszenie do celebracji dzieła stworzenia. Przed ołtarzem znajduje się stół, na którym dzieci umieszczać będą poszczególne rzeczy symbolizujące kolejne dni stworzenia. Umieszczanie należy tak przeprowadzić, by tworzyło to ładną, efektowną kompozycję. Należy pamiętać, że później umieszczona na ołtarzu monstrancja z Najświętszym Sakramentem winna być dominującym elementem całości. Schemat celebracji: a/ komentarz rekolekcjonisty b/ odczytanie fragmentu Pisma Świętego c/ umieszczenie kolejnego elementu kompozycji d/ modlitwa dziękczynna.

dzień 1

Dziecko 1

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Rdz 1,1-5)

Dziecko 2

umieszcza na stole dużą, ładną, zapaloną świecę

Dziecko 3

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za stworzenie świata. Ty jesteś wszechmocny. Powiedziałeś słowo i świat zaczął istnieć. Najpierw oddzieliłeś w tym świecie światłość od ciemności. Uczyniłeś dzień i noc. Pragniemy Ci naszą wdzięczność wyrazić śpiewem

dzień 2

Dziecko 1

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (Rdz 1,6-8)

Dziecko 2a i 2b

umieszcza na stole duże, szklane naczynie wypełnione wodą; umieszcza otwarty parasol

Dziecko 3 Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś wodę, która jest piękna i czysta. Ona usuwa brud i jest orzeźwieniem. Bez niej nie moglibyśmy żyć. Dziękujemy Ci za niebo błękitne, które rozpościera się nad nami i chmury przynoszące życiodajny deszcz. Twoje dzieła są wielkie. Pragniemy Ci śpiewać pieśń wdzięczności.

dzień 3

Dziecko 1

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (Rdz 1,9-13)

Dziecko 2a i 2b i 2c

umieszcza na dużej tacy ziemię i fragmenty skał; umieszcza efektowne kwiaty; umieszcza kosz z owocami

Dziecko 3

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za naszą ziemię, za drzewa, rośliny i kwiaty. Dzięki nim świat jest piękny. Podziwiamy łąki i lasy, góry i doliny. Podziwiamy różnorodne kwiaty, które są w ogródkach i w naszych domach. Pragniemy Ci dziękować za owoce, które nas cieszą i tyle mówią o twojej wspaniałości Pragniemy także śpiewać Ci pieśń wdzięczności.

dzień 4

Dziecko 1

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. (Rdz 1,14-19)

Dziecko 2a i 2b

umieszcza duży model złotej tarczy słońca; umieszcza duży model srebrnej gwiazdy

Dziecko 3

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za słońce, księżyc i gwiazdy. One odmierzają dni i miesiące, pory roku i lata. Możemy cieszyć się śniegiem w zimie i gorącą wodą w lecie. Przeżywamy piękno wiosny i złotą polską jesień. Podziwiamy gwiazdy na niebie, które mrugają i są bardzo daleko. Przyjmij, Ojcze, od nas śpiew wdzięczności za słońce, księżyc i gwiazdy.

dzień 5

Dziecko 1

Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba! Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (Rdz 1,20-23)

Dziecko 2a i 2b

wpuszcza rybę (ryby) do naczynia z wodą (powinien być wytrzymały gatunek); ustawia klatkę z papugami lub kanarkami (najlepiej chętnymi do śpiewania)

Dziecko 3

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ptaki, które fruwają w powietrzu i ryby, które pływają w wodzie. Jest ich bardzo wiele i wszystkie są piękne. Niektóre ptaki śpiewają pięknie i my pragniemy także śpiewać na Twoją chwałę.

dzień 6

Dziecko 1

Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. (Rdz 1,24-31)

Dziecko 2

umieszcza chomika (w terrarium) lub coś w tym rodzaju

Dziecko 3

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie stworzenia, które nam dajesz. Dziękujemy ci za nasze psy, koty, chomiki. Dziękujemy Ci, że radujesz nimi nasze serca i pozwalasz nam opiekować się nimi. Przyjmij, Ojcze niebieski, naszą pieśń wdzięczności.

3. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wspólna modlitwa dziękczynna prowadzona przez rekolekcjonistę. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

4. Obrzędy Komunii, wspólny śpiew, rozesłanie.

środa

Na Mszy św. chciałbym bardzo prosić o: modlitwę wiernych (odniesienia do Mszy świętej, męstwa w wyznawaniu wiary, poddania się woli Bożej, Matki Bożej jako wzoru życia chrześcijan)
komentarze akcentujące wartość Mszy św. w życiu chrześcijan - nie przesadzać z ilością, ostatecznie może być jeden wygłoszony na początki Mszy św. przez celebransa)
procesję z darami
pieśni znane przez dzieci
scenka odegrana przez dzieci, fantastyczna byłaby choć lekka stylizacja ich strojów na rzymski styl. Idealnie byłoby, gdyby dzieci nauczyły się swoich ról na pamięć (z wyjątkiem narratora - ten zawsze czyta). Jeśli będzie to zbyt trudne wystarczy przeczytać z podziałem na role.

Z akt męczenników scylitańskich

Za powtórnego konsulatu Presensa, a pierwszego konsulatu Klaudiusza /to jest w roku 180/, dnia 17 lipca doprowadzono do sali sądowej w Kartaginie: Speratusa, Narsalusa, Cittinusa, Donatę, Sekundę i Westię. Prokonsul Saturninus rzekł:

"Możecie sobie zasłużyć na pobłażliwość naszego pana, cesarza, jeżeli odzyskacie zdrowy rozsądek".

Speratus rzekł:

"Nigdy nie popełniliśmy nic złego, nie współdziałaliśmy w żadnej zbrodni, nikomu nie złorzeczyliśmy, przeciwnie, nawet dziękowaliśmy Bogu, gdy nas źle traktowano; dlatego szanujemy również naszego cesarza".

Prokonsul Saturninus rzekł:

"My też jesteśmy ludźmi religijnymi i prosta jest nasza religia; przysięgamy na geniusza naszego pana, cesarza, oraz modlimy się o pomyślność dla niego; i wy zatem powinniście tak samo czynić".

Speratus rzekł:

"Jeśli mię spokojnie wysłuchasz, zdradzę ci tajemnicę prostoty".

Saturnin rzekł:

"Skoro już zaczynasz się źle wyrażać o naszej religii, nie będę cię słuchał; raczej przysięgnij na geniusza naszego pana, cesarza".

Speratus rzekł:

"Nie znam żadnego władcy tego świata; służę Bogu, którego nikt z ludzi nie widział ani własnymi oczami widzieć nie może; nie popełniłem kradzieży, przeciwnie, jeżeli cokolwiek kupuję, płacę cło, bo uznaję mego Pana, króla królów i Władcę wszystkich ludów".

Prononsul Saturnin rzekł do pozostałych:

"Porzućcie te swoje wierzenia".

Speratus rzekł:

"Wierzy się źle, gdy się popełnia mężobójstwo i składa fałszywe świadectwo".

Prononsul Saturnin rzekł:

"Nie bądźcie szaleńcami".

Cittinus rzekł:

"Nikogo się nie boimy oprócz Pana Boga naszego, który jest w niebiosach".

Donata rzekła:

"Cesarza należy czcić jako cesarza jako cesarza, ale bać się trzeba tylko Boga".

Westia rzekła:

"Jestem chrześcijanką".

Sekunda rzekła:

"Chcę pozostać, czym jestem".

Prononsul Saturnin rzekł do Speratusa:

"Trwasz nadal przy chrześcijaństwie?"

Speratus rzekł:

"Jestem chrześcijaninem".

Wraz z nim wszyscy oświadczyli to samo".

Prononsul Saturnin rzekł:

"Czy może chcecie czasu do namysłu?"

Speratus rzekł:

"W sprawie tak słusznej nie potrzebujemy się namyślać". /.../

Prokonsul Saturnin rzekł:

"Dam wam 30 dni do namysłu".

Speratus rzekł powtórnie:

"Jestem chrześcijaninem".

Potwierdzili to zgodnie również wszyscy inni. Prononsul Saturnin odczytał z tabliczki wyrok:

"Speratus, Narsalus, Cittinus, Donata, Westia, Sekunda i inni, którzy zeznali, że żyją na sposób chrześcijański, zostają skazani na ścięcie, ponieważ odrzucili przyznaną im możność powrotu do obyczajów rzymskich i uparcie trwali przy swoim stanowisku".

Speratus rzekł:

"Bogu niech będą dzięki".

Narsalus rzekł:

"Jeszcze dziś będziemy w niebie, jako męczennicy; Bogu dzięki".

Prononsul Saturnin polecił /.../ogłosić: "Nakazałem odprowadzić /na śmierć/: Speratusa, Narsalusa, Cittinusa, /.../ Westię, Donatę, i Sekundę".

Wszyscy oni rzekli:

"Bogu niech będą dzięki".

I zaraz zostali ścięci z powodu imienia Chrystusa

czwartek

Na nabożeństwo potrzebne będą piosenki znane przez dzieci o tematyce Bożej miłości, przebaczeniu - radosne i proste

Z uwagi na wielkość kościoła potrzebuję dużego (2 m) modelu dłoni, który mógłby samodzielnie stać. Palce (z wyjątkiem kciuka) powinny mieć następujące kolory
wskazujący - czerwony (Boża miłość)
środkowy - czarny (grzech człowieka)
serdeczny - zielony (nadzieja w Chrystusie)
mały - niebieski (zbawienie - niebo)

Potrzebuję też wezwań ułożonych i przeczytanych przez dzieci (pewnie klasa II). Chodzi o 6 wezwań dziękczynienia, 6 wezwań przeproszenia i 6 wezwań prośby.

sobota

Świadectwa Bożego miłosierdzia

idealnie - 3 świadectwa dzieci (proponuję by napisały je na nie więcej niż 100 słów a na Mszy św. powiedziały swobodnie bez kartki), 2 świadectwa młodzieży (150 słów).

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]