NARRACJA

tu można ściągnąć tekst narracji - doc spakowany zip-em

(Modlitwa w Ogrójcu)

Postacie: Jezus, anioł, Piotr i inni uczniowie, Judasz, sługa najwyższego kapłana, kapłani, starszyzna, dowódca straży i tłum.

Ustawimy teraz naszą pierwszą stację. Najpierw Jezusa i idących z nim apostołów. Niech Jezus idzie pierwszy a za nim uczniowie.

Jezus po Ostatniej Wieczerzy "(...) wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich:

Odwróćmy postać Jezusa, tak jakby przemawiał do swoich uczniów.

Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem,

Niech Jezus odejdzie teraz od uczniów.

upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go.

Postawmy obok Jezusa anioła.

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku.

Kładziemy uczniów, tak jakby spali.

Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum.

Podnosimy uczniów i stawiamy wokół nich i Jezusa: Judasza, kapłanów, starszyznę, dowódcę straży, sługę kapłana i inne osoby

A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować.

Niech Judasz podejdzie do Jezusa.

Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho.

Która z postaci jest sługą najwyższego kapłana? Teraz Piotr niech podejdzie do niego i dotknie go ręką, będzie to znaczyło, że zranił go mieczem.

Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.

Teraz niech postać sługi dotknie Jezus, będzie to uzdrowienie.

Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł:

Postawmy Jezusa na środku.

Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności. Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka."

Łk 22, 39-54


Zaparcie się Piotra

Postacie: Jezus, Piotr, służąca, I osoba z tłumu, II osoba z tłumu, tłum.

Ustawimy kolejną stację. Jezusa na razie nie ma - jest więziony. Ustawiamy tłum ludzi wokół ogniska będzie w tłumie, który go pojmał a za nimi podążać będzie samotnie Piotr.

Gdy pojmano Jezusa zaprowadzono Go do domu najwyższego kapłana. Za tłumem ludzi podążał Piotr. "Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca,

Przestawiamy służącą tak, by była blisko Piotra.

zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z Nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto.

Kobieta wraca na swoje miejsce a do Piotra zbliża się I osoba z tłumu.

Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem.

I osoba z tłumu wraca na swoje miejsce a do Piotra zbliża się II osoba z tłumu.

Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz.

II osoba z tłumu wraca na swoje miejsce. W oddali pojawia się Jezus.

I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.

Piotr opuszcza krąg przy ognisku, odwraca się od wszystkich

Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał."

Łk 22, 55-62


Jezus przed starszyzną żydowską

Postacie: Jezus, starszyzna, arcykapłani, uczeni w Piśmie

Ustawiamy w środku Jezusa a wokół niego tłum ludzi.

"Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu.

Teraz wszystkie postacie się rozstępują, Jezus stoi przed arcykapłanami, starszyzną i uczonymi w Piśmie ustawionymi w jednym szeregu.

Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli: Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim. A oni zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata."

Łk 22, 63-23,1


Jezus przed Piłatem

Postacie: Postacie: Jezus, Piłat, starszyzna, arcykapłani, uczeni w Piśmie.

Ustawiamy postacie na planie trójkąta - Jezus, Piłat i Żydzi

Gdy zaprowadzono Jezusa do Piłata - "Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie."

Łk 23, 2-7


Jezus przed Herodem

Postacie: Postacie: Jezus, Herod, starszyzna, arcykapłani, uczeni w Piśmie.

Ustawiamy postacie na planie trójkąta - Jezus, Herod i Żydzi

Zaprowadzono więc Jezusa przed Heroda "Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni."

Łk 23, 8-12


Ponownie przed Piłatem

Postacie: Postacie: Jezus, Piłat, starszyzna, arcykapłani, uczeni w Piśmie.

Ustawiamy postacie na planie trójkąta - Jezus, Piłat i Żydzi

Zaprowadzono Jezusa z powrotem do Piłata "Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (A był obowiązany uwalniać im jednego na święta). Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie prze-mówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę."

Łk 23, 13-25


Jezus w drodze na Golgotę

Postacie: Jezus, Szymon z Cyreny, kobiety, tłum

Wkładamy na Jezusa krzyż, wokół ustawiamy czterech żołnierzy.

"Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola,

Przekładamy krzyż na Szymona z Cyreny.

i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim.

Naprzeciw Jezusa ustawiamy postacie kobiet.

Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić."

Łk 23, 26-32


Na Golgocie

Postacie: Jezus, dobry łotr, zły łotr, setnik, tłum.

Przyczepiamy postacie Jezusa i łotrów do krzyży, które przyczepiamy do podstawek. Wokół ustawiamy pozostałe postacie.

"Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jedne-go po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim:

Przyczepiamy karteczkę z napisem.

To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu od-powiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się za-ćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Przysuwamy postać setnika bliżej krzyża.

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu."

Łk 23, 33-49


Pogrzeb Jezusa

Postacie: Jezus, Józef z Arymatei, niewiasty.

Jezus wisi na krzyżu a pod krzyżem tylko postacie Józefa z Arymatei, niewiast.

"Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża,

Odczepiamy Jezusa z krzyża, odsuwamy krzyż, postać Jezusa kładziemy i przykrywamy białą chusteczką.

owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu."

Łk 23, 50-56


© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]