Mapy tekstu biblijnego

Metoda jest próbą zastosowania Mind Maps ® (map myśli) Tony Buzana (T. Buzan, Rusz głową, Łodź 1999, s. 81-140.) na potrzeby katechezy.

Założenia - Celem metody jest prowokowanie uczniów do analizy tekstu biblijnego i szukania powiązań wewnątrz analizowanej perykopy. Sporządzenie mapy tekstu biblijnego pomoże w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu tekstu. Sporządzone przez uczniów mapy myśli "dużego formatu" mogą stać się ciekawym elementem dekoracji salki katechetycznej.

Schemat wprowadzenia metody - zanim metoda zacznie być normalnie używana w czasie katechezy należy na początku dokonać wprowadzenia w jej zasady. Można to zrobić w następujący sposób. Proponujemy uczniom pracę nad tekstem Mt 7, 24-29 (dom na piasku, dom na skale). Odczytujemy tekst głośno, następnie mówimy, że tekst ten nadaje się znakomicie do sporządzenia mapy tekstu biblijnego i sporządzimy taką mapę na tablicy, by wszyscy nauczyli się jak to można robić.

Zasady tworzenia mapy tekstu biblijnego są następujące: Szukamy słów kluczy, które będą oparciem dla naszej pamięci. Najważniejsze słowo - ideę umieszczamy na środku kartki (do pracy indywidualnej wystarczy format A5, do mapy, która ma zawisnąć w salce potrzeba co najmniej formatu A3) ułożonej poziomo. Komponujemy pozostałe słowa łącząc je liniami. Możemy pozostać na etapie "szkicu terenowego" (gdzie posługujemy się jedynie odcinkami) lub rozbudować mapę posługując się kolorami, symbolami, rysunkami, zdjęciami (mapę wypełniają wtedy połączone pola - "komórki", słowa kluczowe wpisujemy w pola lub nad połączeniami, w "komórki" można naklejać zdjęcia, tam też można umieszczać rysunki).

U góry - mapa schematyczna - kreskowa

U góry - mapa "komórkowa"

U góry - kolorowa mapa "komórkowa"

Rysujemy na tablicy mapę omawianego tekstu. Pokazujemy wykonane wcześniej mapy w których zastosowaliśmy kolor, rysunki i zdjęcia. Proponujemy następnie eksperyment, która ma udowodnić przydatność map w zapamiętywaniu tekstu. Czytamy raz jeszcze tekst a następnie proponujemy, by któryś z uczniów opowiedział go z jak największą dokładnością.

Proponujemy uczniom wykonanie własnej mapy tekstu biblijnego do przypowieści o zgubionej drachmie. Możemy to już wykonać przy pomocy właściwego schematu podanego poniżej.

Schemat - Na początku odczytujemy tekst biblijny (może być to zarówno tekst "narracyjny" - np. przypowieść, wydarzenie z życia Jezusa, jak i "teologiczny" - np. fragmenty listów Pawła, ważne by tekst był odpowiedni do poziomu możliwości ucznia). Każdy z uczniów samodzielnie analizuje tekst i sporządza swój projekt mapy (format A5). Następnie uczniowie łączą się w czwórki i dzielą swoimi pomysłami. Wybierają jeden z pomysłów lub kompilują nową całość z pierwotnych projektów. Sporządzają mapę (format A3), którą następnie przedstawiciel grupy będzie prezentował na forum ogólnym. Osoby prezentujące pracę krótko wyjaśniają przyjętą przez siebie koncepcję. Prace mogą następnie być powieszone na ścianie klasowej.

Puenta uzależniona jest od podjętego tematu. Niezależnie jednak od tego tak opracowany tekst ma większą szansę na oddźwięk w sercach uczniów.

Warianty - Ograniczone ramy katechezy uniemożliwiają należyte estetyczne dopracowanie map. Mogłaby się tym zająć w domu 2-3 osobowa grupa ochotników. Mogłaby ona biorąc wszystkie prace (jako propozycje) i ew. korzystając z sugestii katechety wykonać mapę z większą dbałością i precyzją, dzięki której mapa mogłaby być trwalszym i piękniejszym elementem dekoracji klasy.

Nieustający konkurs na mapę tekstu biblijnego. Polegał by on na systematycznym sporządzaniu map biblijnych do tekstów ewangelii niedzielnej. W tygodniu poprzedzającym niedzielę należałoby złożyć prace. Katecheta bądź cała klasa wybrała by spośród nich "mapę tygodnia". W każdym miesiącu można by wybrać "mapę miesiąca". Później - analogicznie - "mapę semestru" czy roku. W przypadku dobrego oddźwięku ze strony katechizowanych taki konkurs mógłby służyć dobremu przygotowaniu do przeżycia Mszy św.

Oczywiście w schemacie podstawowym dowolnie można ustawiać proces tworzenia map. Może to być od razu dyskusja i praca w grupach, może być rozmowa na forum całej klasy i sporządzenie mapy przez wybrany zespół. Mapa wykonana wcześniej przez katechetę lub (lepiej) samodzielnie przez zespół uczniów może posłużyć jako pomoc dydaktyczna w katechezie.

© 2000 - ks. Zbigniew Paweł Maciejewski
Chrześcijański Serwis Promocyjny
Chrześcijański Serwis Promocyjny
statystyki stron

[DAWID]